Thông tin tuyển sinh

[Video] Năm bội thu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Quốc tế

Năm 2018 là năm bội thu của hoạt động NCKH sinh viên Khoa Quốc tế với 22 đề tài đã được hoàn thành. Ngày 6/6/2018, 8 đề tài xuất sắc nhất đã được lựa chọn thuyết trình tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ X.

     

 Hoàng Giang - Lan Anh - VNU Media

Thông tin cập nhật:

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: